Vedtægter for Herning Tennisklub


§ 1
Foreningens navn er Herning Tennisklub. Foreningens hjemsted er Herning Kommune.

§ 2
Det er Herning Tennisklubs formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke tennis samt udbrede kendskabet til tennis med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben.

§ 3
Klubben er medlem af Dansk Tennisforbund under Dansk Idrætsforbund og er underkastet disse forbunds love og regler.

§ 4
Enhver er berettiget til at blive medlem af Herning Tennisklub.
Bestyrelsen fastsætter reglerne for tegning af medlemskab og for opkrævning af kontingent. Udmeldelse kan dog ske, uden at dette medfører krav om tilbagebetaling af erlagt kontingent.
Det fastsatte kontingent gælder for hele regnskabsåret, uanset hvornår indbetaling finder sted. Bestyrelsen kan dog fravige dette, hvor særlige forhold taler herfor, bestyrelsen skal nedsætte kontingentet med 50%, hvor et melder sig ind efter den 15/8.
Alle medlemmer, der er fyldt 18 år inden det pågældende regnskabsår, er seniorer.
Udover det af generalforsamlingen fastsatte kontingent fastsætter bestyrelsen for hvert regnskabsår den pris, der skal betales for vintertennis. Vintersæsonen løber fra 1/10 – 30/4. Tilmelding til og betaling for vintertennis foregår hvert år efter nærmere af bestyrelsen fastsatte regler, som vil fremgå af opslag i klubhuset i august måned, samt blive rundsendt på mail til alle medlemmer.


§ 5
Bestyrelsen forestår klubbens daglige ledelse.
Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer, der alle skal være over 18 år.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med følgende:

Formand
Næstformand
Kasserer
Baneinspektør
Sekretær, der også forestår vintertennis
Spilleudvalgsformand
Formand for juniorudvalg
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen.

Ved den årlige generalforsamling afgår skiftevis op til 3 medlemmer i ulige år og op til 4 medlemmer i lige år. Genvalg kan finde sted.
Herudover vælges for hvert år 2 suppleanter.
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af specielle opgaver.

§ 6
Formanden eller 3 bestyrelsesmedlemmer indkalder til bestyrelsesmøde efter behov med 8 dages varsel.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 medlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
I formandens fravær ledes bestyrelsesmødet af næstformanden.
Foreningen tegnes af formanden sammen med kassereren.
Ved optagelse af lån til klubbens nødvendige drift og ved køb, salg og/eller pantsætning tegnes klubben dog alene ved den samlede bestyrelse.
Bestyrelsen fører protokol over bestyrel-sesmøder samt fører generalforsamlings-protokol.

§ 7
Bestyrelsen skal affatte regler og plan for banernes benyttelse samt vedtægter tilsigtende god ordensoverholdelse på spilleplads og i klubhus.
Endvidere fastsættes bøder og evt. eksklusion for overtrædelse af reglement og vedtægter.
Et medlem, der af bestyrelsen ekskluderes, kan indanke denne kendelse for den førstkommende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling, hvor der træffes endelig
beslutning.

§ 9
Klubbens regnskabsår, der samtidig er klubbens foreningsår, løber fra 1/1 – 31/12.
Regnskabet føres af kassereren, og regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af 2 blandt medlemmerne uden for bestyrelsen valgte revisorer.
Revisorerne vælges af generalforsamlingen for 1 år ad gangen.
Endvidere vælges for hvert år en suppleant. Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen er berettiget til at ansætte statsautoriseret eller registreret revisor til udarbejdelse af regnskab.
Foreningens formue skal være anbragt i et anerkendt pengeinstitut og skal så vidt muligt være rentebærende.

§ 10
Ordinær generalforsamling skal afholdes een gang årligt i februar måned. Indkaldelse til generalforsamling sker på bestyrelsens foranledning og offentliggøres med mindst 14 dages forudgående varsel på klubbens hjemmeside og med opslag i klubhuset og tennishallen og pr. mail til alle medlemmer.
Medlemmer er de, der har betalt kontingent ved udløbet af det foregående regnskabsår.

Dagsorden for generalforsamling skal være som følger:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning om det forløbne forenings år til godkendelse
3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse samt budget for det påbegyndte regnskabsår, herunder vedtagelse af kontingent for det påbegyndte regnskabsår.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelse og suppleanter.
6. Valg af revisorer og suppleanter.
7. Eventuelt.

Fremsendelse af forslag fra medlemmer til behandling på generalforsamlingen skal være fremsendt til bestyrelsen ved formanden inden 1. februar.
Ethvert i klubben registreret medlem over 15 år er stemmeberettiget på generalforsamlingen. Stemmeretten kan kun udøves ved personligt fremmøde.
Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal, uanset fremmødte antal medlemmer, medmindre vedtægterne foreskriver andet.

§ 11
Forslag til vedtægtsændringer kræver for vedtagelse, at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor.
Alle afstemninger og valg sker ved håndsoprækning, medmindre skriftlig afstemning forlanges af eet af de fremmødte medlemmer.

§ 12
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, såfremt mindst 1/3 af klubbens medlemmer skriftligt overfor bestyrelsen eller bestyrelsen forlanger dette. Indkaldelse sker med samme varsel som for den ordinære generalforsamling.
Klubbens opløsning kan dog kun ske, når mindst 5/6 af dens stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor. Er ikke mindst 5/6 af de stemmeberettigede medlemmer til stede ved generalforsamlingen, kan bestyrelsen – senest 30 dage efter – indkalde til en ny generalforsamling, hvor opløsning kan vedtages med 5/6 af de tilstedeværende medlemmer.
Hvis klubben opløses, og der ved realisation af klubbens ejendele måtte fremkomme et overskud, skal dette udbetales til en anden sportsorganisation til fremme af sporten i Herning.

§ 13
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den foreningen til enhver tid hørende formue.
Det påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

Vedtaget på generalforsamlingen 23. februar 2016.

Bestyrelsen for
Herning Tennisklub

Hold i dag

Følg med

Nyheder - Vis alle

Events - Vis alle

Instagram